top of page

שירותי בית ספר

מקו לנוער

הדרכה טיפולית/מקצועית לצוות ביה"ס

מפגשי הדרכה והכשרה מקצועיים הניתנים לצוות ביה"ס לאורך שנתים לימודים. מפגשי ההמתקיימים בקבוצות קטנות ומועברים ע"י אשת מקצוע בתחום החינוך/טיפול אחת למספר שבועות הסכם עם ביה"ס. מטרת הפגישות הינה לצורך מתן כל מפגשים עם מורכבים, מצבי קיצון , מניעת שחיקה של הצוות ורכישת שפה טיפולית המתאפשרת התערבויות מדויקות יותר עם מופנים והוריהם.

המרכזית של התוכנית ועיקריה: מטרת הפגישה לצורך מתן כלים להתמודדות עם תלמידים מורכבים, מצבי קיצון, טיפול שחיקה של עובדים ורכישת שפה טיפולית המתאפשרת התערבויות מדויקות יותר עם הרחבה והוריהם.

הדרכות הורים

2

תקציר התוכנית: לצורך הצלחת התלמיד בכל תחומי החיים, ההורים הם המקורבים ביותר. רבים הם ההורים המתקשים בהשפעות הרבות העולות תוך כדי חינוכם של ילדיהם וזקוקים למענה מקצועי. התוכנית מזמינה את ההורים לסדנאות בקבוצות והרצאות בנושאי חינוך כדי לתת להם כלים ולתמוך בהם עם האתגר החינוכי בו הם מתמודדים.

מרכזת התוכנית ועיקריה: מתן מענה מקצועי להורים בתחום החינוך תוך כדי הקניית כלים ותמיכתם.

טיפול רגשי לילדים ונוער

3

תקציר התוכנית: מתן מענה טיפולי (פסיכותרפיה) בתוך המוסד הלימודי ע"י רופאים מוסמכים בפסיכולוגיה, עבודה סוציאלית וטיפול בהבעה ויצירה.

מרכזת של התוכנית ועיקריה: שיפור רווחתם הנפשית ותפקודם החברתי, רגשי והתנהגותי של משתתפי התכנית ע"י התערבות טיפולית פרטנית בידי גורמים מוסמכים.

חונכות קבוצתית

4

תקציר התוכנית: מטרת התוכנית הינה שיפור תפקודם החברתי של המשתתפים והורדת אחוז הנושרים מבית הספר ע"י הקניית כישורים חברתיים ורגשיים. הפעילויות והשיחות הפומביות י פרויקטים באינטראקציות בין המשתתפים כל קבוצה, ובדרכים לניהול אינטראקציות אלה כדי למקסם את הפוטנציאל הפרויקט עבור כל מחבר אחד. החונכים יעבדו על פי תוכנית עבודה מובנית הבנויה על שיפור האינטליגנציה הרגשית של המשתתפים כדי להתחבר חוזקותיהם.

המרכזת של התוכנית ועיקריה: הקניית כשורים חברתיים, מניעה נשירה, אינטלגנציה רגשית

חונכות רגשית פרטנית 

5

קציר התוכנית: חונכות רגשית פרטנית הינה ליווי רגשי פרטני של ילד/ה או נער/ה פעמיים במשך שעה וחצי כל המפגש. לפני יצירת הקשר עם החונך/ת קבועים מטרות מקצועיות שעליהם יעבדו ביחד החונך/ת ומקבל שירות. ע"י הקשרים ועמוק מנושאים, מטרות אלו יוש תוך כדי שיתוף פעולה מירבי של שירותי קבלה. החונכים מקבלים הכשר מקדים והדרכות מקצועיות קבועות לאורך שנת הפעילות.

מרכזת התוכנית ועיקריה: מטרת התכנית הינה לשפר את תפקודו החברתית, רגשי והתנהגותי של שירותי קבלים ע"י יצירת קשר נקודתי ועמוק תוך כדי עבודה על מטרות שנקבעו מראש.

Image by Kenny Eliason

לבקש מידע נוסף ולהירשם

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • LinkedIn
תודה על השיתוף
bottom of page